Atlantic Union Oil terminal

Oil terminal at White Bay, Balmain.

Type