Mount Solitary

Sandstone mesa about 6.5 kilometres south of Katoomba.

Name
Alternate
Mount Korrowall
Type