Scalfaro, Oscar Luigi

President of Italy 1992-1999.